2015-01-28 Walerego, Radomira, Tomasza

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W 2015 ROKU

Nowy harmonogram na 2015 r. oraz dodatkowe informacje znajdziecie Państwo [tutaj]

EKSPORT JABŁEK I GRUSZEK DO USA

K O M U N I K A T

EKSPORT JABŁEK I GRUSZEK DO USA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej informuje, że w wyniku prowadzonych wielotorowo działań lobbingowych Polska została włączona do grupy siedmiu Państw Członkowskich UE, które to państwa rozpoczęły starania o otwarcie rynku amerykańskiego na ich produkty.
Jest to faza wstępna całego procesu otwierania rynku USA wymagająca formalnej zmiany przepisów dopuszczających taki import oraz wymaga ustalania wspólnej dla wszystkich ośmiu Państw Członkowskich UE procedury eksportowej, czyli technicznych wytycznych dla producentów, eksporterów i służb fitosanitarnych. Procedura ta jest ciągle w stadium projektu, jednak wobec sygnałów, że eksport do USA byłby możliwy już od września br., konieczne jest poczynienie odpowiednio wcześniej stosownych przygotowań, tak aby z chwilą formalnego otwarcia rynku amerykańskiego taki eksport był możliwy.
Poniżej najważniejsze założenia procedury eksportowej:
1. obowiązki producenta:
• produkcja przeznaczona na eksport do USA możliwa będzie z wcześniej zgłoszonych do PIORiN sadów towarowych:
- zgłoszenia do PIORiN należy dokonać najpóźniej do końca kwietnia,
• w zgłoszonych sadach konieczne jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnej w trakcie sezonu wegetacyjnego lustracji pod kątem występowania organizmów szkodliwych wskazanych przez organizację ochrony roślin USA,
• obowiązek prowadzenia regularnych lustracji sadu, rejestrowania wyników takich lustracji i przedkładania ich inspektorom PIORiN,
2. obowiązki przechowalni, magazynów, pakowalni:
• zgłoszenie ww. miejsc do PIORiN:
- zgłoszenie do PIORiN najpóźniej do połowy lipca,
• dla ww. miejsc określone zostaną szczegółowe wymagania, zwłaszcza jeśli chodzi o proces obróbki i pakowania,
3. inspektorzy PIORiN będą dokonywali certyfikacji eksportowej według określonej procedury, która określi m.in. proporcję partii poddanej ocenie wizualnej i badaniu laboratoryjnemu,
4. na każdym etapie produkcji, zbioru, przechowywania i transportu konieczne będzie zastosowanie odpowiedniego systemu znakowania/rejestracji, tak aby możliwe było śledzenie danej partii owoców, oraz separacja przygotowywanych przesyłek od innych partii owoców.
Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z komórkami organizacyjnymi WIORiN w Lublinie – adresy i numery telefonów oddziałów są dostępne na stronie internetowej Inspekcji: www.piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/ w zakładce: WIORIN LUBLIN – Struktura organizacyjna – Oddziały.
                                                                   Kierownik Oddziału
                                                                    Ireneusz Maziarz

Informacja

Informujemy, iż Urząd Gminy Rossosz przeprowadza ankietę dotyczącą projektu budowy stacji telefonii komórkowej na działce gminnej za Urzędem Gminy Rossosz. Ankietą objęci są mieszkańcy Gminy Rossosz mieszkający w zasięgu 1 km od miejsca planowanej budowy.do góry