2017-05-24 Joanny, Marii, Zuzanny

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

Bielskopodlaskalokalna2017.05.17

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje,że w 2017r przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą Żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezradności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1268 zł.
Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winny zgłaszać się do OPS w Rossoszu celem złożenia oświadczenia o dochodach za m-c kwiecień 2017r.
Kwalifikacja osób i rodzin odbędzie się w dniach 15.05.2017 – 15.06.2017r.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 83 378 45 57 lub w siedzibie OPS.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

oznakowanieswin

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informacja o szczepieniu lisów przeciwko wściekliźnie.

Informacja PDF 

 

Komunikat o szczepieniu ochronnym lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana na terenie województwa lubelskiego w dniach 23-28 kwietnia 2017 roku. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20-30 dawek na 1 km kwadratowy. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki  z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego, o intensywnym zapachu rybim. Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii. Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki. Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu. NIE WOLNO DOTYKAĆ SZCZEPIONKI!!! Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Piotrowski

 

 do góry