2015-07-02 Jagody, Urbana, Martyniana

Nabór wniosków na realizację zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych

W dniach 29.06  - 10.07. 2015 r. ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków na realizację zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych.

 

Warunki przystąpienia do projektu

1.    Do Projektu może zostać zgłoszona jedynie nieruchomość położona na terenie gminy Rossosz

2.    Do Projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne które:

•    złożą w ustalonym terminie naboru Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i wykonaniem nowego pokrycia dachowego , w którym zaakceptują wszystkie postanowienia Regulaminu.

•    nie przystąpiły do innego projektu finansującego koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego ze środków pochodzących ze Szwajcarskiego Programu Współpracy

•    posiadają aktualną informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną wg wzoru zamieszczonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),

•    spełniają warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz .U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Szczegółowych informacji można uzyskać w UG Rossosz pokój nr 6, tel: 83 378 45 57 oraz na stronie internetowej www: azbest.lubelskie.pl

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rossoszu

Wójt Gminy Rossosz ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego  w Rossoszu. 

Szczegóły konkursu dostępne są [ tutaj ]

Dodatkowy nabór wniosków na demontaż eternitu

W związku z dodatkowymi środkami na utylizację eternitu w ramach projektu

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi a terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

przeprowadzamy dodatkowy nabór uzupełniający wniosków.

Powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków na demontaże eternitu z dachów.

Wnioski należy składać w terminie od 22 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r.  w Urzędzie Gminy Rossosz pokój nr 6

Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Rossosz i na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Rossosz

Zaproszenie na sesję

Urząd Gminy informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015r. o godz. 1300 w Sali Narad Urzędu Gminy Rossosz odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Rossosz.

Link do zaproszeniado góry