2014-08-01 Justyna, Nadii, Piotra

Regionalna Karta Dużej Rodziny

20 maja 2014r Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Regionalna Karta Dużej Rodziny".

Program obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne wychowujące troje i więcej dzieci bez względu na kryterium dochodowe.

Od dnia 1 sierpnia 2014r Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przyjmuje wnioski o wydanie Regionalnej Karty Dużej Rodziny.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl w zakładce "Regionalna Karta Dużej Rodziny", w siedzibie ROPS, ul.Zana 38, 20-601 Lublin (IX piętro, pokój 922-3) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rossoszu.

W powyższej zakładce znajduje się również zestawienie ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów Programu oraz warunki otrzymania Karty.

Nabór do projektu systemowego "Aktywna integracja w gminie Rossosz"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że prowadzi nabór do projektu systemowego „Aktywna Integracja w Gminie Rossosz".

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Rossosz w wieku od 15 do 64 lat, korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach projektu planujemy objąć beneficjatów ostatecznych wsparciem w formie:

  • kursów i szkoleń odpowiednich do potrzeb uczestników;
  • wsparcie w formie zasiłku
  • konsultacji psychologicznych
  • treningów zawodowych z doradcą zawodowym

Rekrutacja uczestników do projektu ma charakter ciągły, jej zakończenie nastąpi z chwilą utworzenia listy podstawowej oraz listy osób rezerwowych.

Rekrutację prowadzą pracownicy socjalni.

Informacje o projekcie, dostępne formularze znajdują się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rossoszu.

 kapital-ludzki i efs Projekt „Aktywna integracja w gminie Rossosz" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w ramach priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej", poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej".

eInclusion - Rozpoczynamy podpisywanie umów z uczestnikami projektu

Informujemy, że od 10 lipca 2014 r. (czwartek) uczestnicy projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" z terenu gminy Rossosz mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Rossosz w celu podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.

Zapraszamy do sali narad Urzędu Gminy (pokój 9).

Szczegółowe informacje uzyskać można telefonicznie pod numerem (83) 378 45 57.

innowacyjna eu

„Dotacje na Innowacje" - „Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Umowa na budowę elektrowni podpisana

dz logoKolejny, duży krok wykonała spółka Energia Dolina Zielawy w realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4MW w Dolinie Zielawy". Właśnie została podpisana umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą, który wybuduje w Bordziłówce elektrownię słoneczną.

W ubiegłym tygodniu nastąpiło również symboliczne wbicie szpadla w miejscu, gdzie już niebawem na obszarze 3,5ha zainstalowanych zostanie ponad 5600 paneli słonecznych o łącznej mocy 1400 kW. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością wójtowie gmin z Doliny Zielawy oraz marszałek województwa lubelskiego – Sławomir Sosnowski, który stawiając naszych wójtów za wzór podkreślał, iż jest to pierwsza w województwie tak duża farma fotowoltaiczna i pierwsza taka inwestycja wykonywana przez samorządy. Marszałek jest osobą, która od początku projektu wspiera to przedsięwzięcie podkreślając jego duże znaczenie.

pv1pv2

foto: Agnieszka Michalak - UG Jabłoń | foto: Sebastian Zimnicki - podlasie24.pl

Czytaj więcej: Umowa na budowę elektrowni podpisanado góry