2015-10-04 Rozalii, Franciszka, Edwina

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rossosz

Zaproszenie na sesję

Urząd Gminy informuje, iż w dniu 30 września 2015 r. o godz. 1100 w Sali Narad Urzędu Gminy Rossosz odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Rossosz.

Link do zaproszenia

Ogłoszenie - stypendium szkolne

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rossosz informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego uczniom na rok szkolny 2015/2016.

Druki są dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 września 2015r.

 

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

                                                                                              Wójt Gminy (-)

                                                                                       Kazimierz Weremkowicz

Prośba o wypełnienie ankiety niezbędnej do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rossosz na lata 2015-2020"

Szanowni Mieszkańcy,

 Informujemy o przystąpieniu przez Gminę Rossosz do opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rossosz na lata 2015-2020”. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

  Pierwszym etapem opracowywanego Planu jest przygotowanie bazy danych emisji CO2 na terenie gminy. W tym celu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe kierowane do wszystkich mieszkańców gminy, a także podmiotów i przedsiębiorstw. Wypełnienie ankiety jest konieczne do opracowania rzetelnego Planu, który w przyszłości umożliwi Gminie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów, przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia wszystkich mieszkańców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

  W związku z powyższym przekażemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą na zdiagnozowanie potrzeb i możliwości Gminy. Jednocześnie informujemy, że dane pozyskane z ankiety służą tylko i wyłącznie do opracowania Planu i nie będą udostępniane ani przetwarzane.

  Podmioty uczestniczące w ankietyzacji są jednocześnie Interesariuszami. Mogą one zgłaszać (planowane do realizacji przez nie w latach 2015-2020) projekty/inicjatywy/przedsięwzięcia, które zostaną uwzględnione w ramach opracowania. Przedsięwzięcia te mają służyć zmniejszeniu zużycia energii finalnej, poprawie efektywności energetycznej oraz zwiększeniu energii pochodzącej z OZE i dotyczyć obszarów objętych ankietyzacją. Zgłoszenie przedsięwzięcia nie stanowi wiążącego zobowiązania do jego realizacji.

 Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

 W sprawie wypełniania ankiet oraz zgłaszania przedsięwzięć przez Interesariuszy prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Rossoszu, Panią Moniką Kurowską nr telefonu 83 378 45 57.

 

Informacja dotycząca ankieteryzacji

Ankieta - mieszkańcy

Karta Interesariusza

Ankieta dotycząca tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozowju

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej wszystkie gminy powiatu bialskiego prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety. Przekazane przez Państwa informacje pozwolą nam wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców. Zapraszamy do aktywnego udziału w pozostałych etapach badania.

Szczegóły na stronie: www.blgd.eu

https://www.webankieta.pl/ankieta/199494/badanie-jakosci-zycia-na-obszarze-blgd.htmldo góry