2015-07-30 Julity, Ludmiły, Ro¶cisława

Informacja na temat zwrotu podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na
2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
1 - 31 października 2015 r.

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi [czytaj]

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rossosz zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące budowy małych elektrowni fotowoltaicznych, które odbędzie się 28 lipca 2015 r. o godz. 18:00 w GOK w Rossoszu.

Szkolenia z podstaw obsługi komputera

W ramach realizowanego  przez Gminę Rossosz projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zapraszamy chętne osoby do udziału w szkoleniach w zakresie z podstaw obsługi komputera i Internetu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach należy dokonać drogą telefoniczną – 83 378 45 57 lub w Urzędzie Gminy Rossosz – pokój nr 8.

Termin szkolenia zostanie uzgodniony z osobami chętnymi, a wstępny harmonogram szkoleń znajduje się poniżej. 

[harmonogram]

 Do udziału w szkoleniach zachęcamy osoby posiadające niewielka wiedzę w zakresie obsługi komputera.

Szczegółowych informacji udziela Asystent koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Rossosz, lub pod numerem telefonu 83 378 45 57

 

Dotacje na Innowacje „ Inwestujemy w  Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dbajmy o czystość i porządek

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rossosz (uchwała Rady Gminy Rossosz Nr XXII/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.) - zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszej Gminy oraz właścicieli i zarządców nieruchomości z apelem o utrzymanie w czystości i porządku swoich posesji oraz przylegających do nich chodników i przydrożnych rowów. Poprzez swoje działania dajemy dobry przykład. Pamiętajmy zatem, że nasze otoczenie świadczy o nas.do góry